Czeladzki Klub Sportowy - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 17
Łazowianka Łazy - Ostoja Żelisławice
Orzeł Dąbie - Unia Dąbrowa Górnicza
Niwy Brudzowice - KP Sarnów
CKS Czeladź - Zew Kazimierz
Przemsza Okradzionów - Łagisza Będzin
MKS Poręba - Jedność Strzyżowice
Skalniak Kroczyce - Milenium Wojkowice
Promień Strzemieszyce Małe - Źródło Kromołów

Logowanie

Kalendarium

08

12-2019

niedziela

09

12-2019

pon.

10

12-2019

wtorek

11

12-2019

środa

12

12-2019

czwartek

13

12-2019

piątek

14

12-2019

sobota

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 7 gości

dzisiaj: 284, wczoraj: 1227
ogółem: 957 814

statystyki szczegółowe

Regulamin Karty Kibica

REGULAMIN KART KIBICA 2013
§1
Definicje
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) „Klubie” lub „CKS Czeladź” należy przez to rozumieć stowarzyszenie Czeladzki Klub
Sportowy Czeladź z siedzibą w Czeladzi, ul. 35- lecia PRL 24a/ 3, 41- 250 Czeladź, wpisaną
do rejestru Klubów Sportowych Starostwa Powiatowego w Będzinie pod numerem , NIP:
6252446388 REGON: 242911435,
b) „Karcie Kibica 2013” należy przez to rozumieć kartę wydawaną przez stowarzyszenie
CKS Czeladź na podstawie niniejszego Regulaminu,
c) „Regulaminie” należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Kart Kibica 2013,
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin jest podstawą do korzystania z systemu Kart Kibica 2013.
2. Złożenie wniosku o wydanie Karty Kibica 2013 jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu .
3. Wnioskować o wydanie Karty Kibica 2013 nie mogą osoby:
a) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub
orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach
przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym
zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie
art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich,
b) wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego
podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji,
c) wobec których został wydany prawomocny zakaz klubowy.
§3
Karta Kibica 2013
1. Karta Kibica 2013 umożliwia bezpłatny wstęp na mecze rozgrywane przez CKS Czeladź
i organizowane przez stowarzyszenie CKS Czeladź, na boisku przy ulicy Sportowa 7 w
Czeladzi. Karta Kibica 2012 upoważnia do korzystania ze zniżek we wszystkich punktach,
które podpisały stosowną umowę z CKS Czeladź. Wykaz punktów objętych przez Kartę
Kibica można przeczytać na stronie klubowej http://cksczeladz1924.futbolowo.pl/
2. Karta Kibica 2013 jest ważna od dnia jej wydania do końca roku kalendarzowego 2013
3. CKS Czeladź zastrzega sobie prawo unieważnienia wszystkich wydanych Kart Kibica
2013 z ważnych przyczyn, w szczególności zaś z powodu zmian przepisów prawa, zmian
organizacji rozgrywek, w których bierze udział piłkarska drużyna CKS Czeladź, zmian
organizacyjnych w CKS Czeladź, a także wprowadzania nowych zastosowań Karty Kibica
2013 wymagających zamiany nośnika.
4. Formularz zgłoszeniowy można uzyskać poprzez kontakt mailowy z Zarządem CKS
Czeladź wysyłając prośbę o formularz na maila 1924@gmail.com; przez pobranie formularza
ze strony http://cksczeladz1924.futbolowo.pl/; lub przez kontakt osobisty z Zarządem CKS
Czeladź
5. Jedna osoba może wnioskować o wydanie tylko jednej Karty Kibica 2013.
6. Do wydania Karty Kibica 2013 wymagane jest podanie przez wnioskodawcę imienia i
nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu, ares e- mail oraz własnoręczny podpis .
Niezbędna jest także zgoda wnioskodawcy na przetwarzanie danych osobowych zawartych
we wniosku o wydanie Karty Kibica 2013 przez CKS Czeladź w zakresie niezbędnym do
zapewnienia obsługi systemu Karty Kibica 2013.
7. W związku z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz.U. z 2009 r., nr 62, poz. 504) Kartę Kibica 2013 można odebrać wyłącznie osobiście po
okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, zawierającego następujące dane: imię i
nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL.
8. W przypadku osób nie posiadających dokumentu zawierającego: imię i nazwisko należy
okazać potwierdzenie nadania numeru PESEL lub książeczkę zdrowia oraz inny dokument
tożsamości zawierający imię i nazwisko, w szczególności legitymację szkolną.
9. W przypadku, gdy wnioskodawca jest cudzoziemcem, Karta Kibica 2013 może być
wydana na podstawie paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
cudzoziemca pozwalającego stwierdzić: imię i nazwisko.
10. Wydanie Karty Kibica 2013 możliwe jest po wypełnieniu formularza i określenie
darowizny na rzecz CKS Czeladź .
11. Wniosek o wydanie Karty Kibica 2013 może złożyć wyłącznie osoba, która ukończyła
13. rok życia. W przypadku, gdy Karta Kibica 2013 ma zostać wydana osobie, która nie
ukończyła 13. roku życia lub jest ubezwłasnowolniona całkowicie wniosek wypełnia
przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny).
12. W przypadku osób, które ukończyły 13. rok życia, ale nie ukończyły 18. roku życia lub
są ubezwłasnowolnione częściowo, do wydania Karty Kibica 2013 niezbędna jest zgoda
przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego).
13. Niezależnie od faktu przekazania Karty Kibica 2013 wnioskodawcy Karta pozostaje
własnością CKS Czeladź.
14. Kartą Kibica 2013 może się posługiwać wyłącznie osoba, której Karta została wydana
i której dane zostały utrwalone na powierzchni Karty.
15. Osoba, która utraciła Kartę Kibica 2013 , zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o
tym fakcie CKS Czeladź. W przypadku zgłoszenia zaginięcia Karty Kibica 2013 możliwe jest
wydanie duplikatu Karty.
16. Wydanie duplikatu Karty Kibica 2013 podlega opłacie w wysokości 20 zł brutto.
17. W przypadku stwierdzenia próby posłużenia się Kartą Kibica 2013 , której zaginięcie
nie zostało zgłoszone, przez osobę nieuprawnioną, Klub zastrzega sobie prawo do
zatrzymania tej Karty oraz odmowy wydania duplikatu.
18. CKS Czeladź zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty Kibica 2013 w
przypadkach złamania Regulaminu przez posiadacza Karty Kibica 2013, w szczególności w
razie stwierdzenia, że Karta Kibica 2011 jest udostępniania innym osobom lub mechanicznie
przerobiona.
19. W przypadku złożenia w okresie ważności Karty Kibica 2013 wniosku o wydanie
kolejnej Karty Kibica 2013, pierwsza z Kart Kibica 2013 zostanie unieważniona, a prawa do
niej przypisane zostaną przeniesione na nową Kartę Kibica 2013.
20. Zgoda na przyjęcie Regulaminu Karty Kibica jest równoznaczna ze zgodą na przesyłanie
informacji elektronicznej na telefon i wskazany w formularzu adres -0 mail zawierających:
zapowiedzi meczów, które rozgrywa CKS Czeladź, wyników sportowych ze spotkań
rozgrywanych przez CKS Czeladź oraz promocji i reklam związanych z działalnością
Czeladzkiego Klubu Sportowego Czeladź.
§4
Przepisy końcowe
1. CKS Czeladź zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej CKS Czeladź
http://cksczeladz1924.futbolowo.pl/.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze stosowania Regulaminu jest
sąd właściwy dla siedziby Klubu.

Ostatnie spotkanie

KP SarnówCKS Czeladź
KP Sarnów 1:4 CKS Czeladź
2014-11-15, 13:30:00
    relacja »
oceny zawodników »

Reklama

Wyniki

Ostatnia kolejka 16
Ostoja Żelisławice 1:0 Źródło Kromołów
Milenium Wojkowice 4:1 Promień Strzemieszyce Małe
Jedność Strzyżowice 2:3 Skalniak Kroczyce
Łagisza Będzin 4:3 MKS Poręba
Zew Kazimierz 3:0 Przemsza Okradzionów
KP Sarnów 1:4 CKS Czeladź
Unia Dąbrowa Górnicza 2:1 Niwy Brudzowice
Łazowianka Łazy Orzeł Dąbie

Najnowsza galeria

Prezentacja strojów CKS Czeladź przez piękne modelki
Ładowanie...